ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

De verkoper en ondernemingsgegevens van de verkoper
Stofferingen Rietshop Heselmans verder in deze algemene voorwaarden als “verkoper” genoemd
Zaakvoerder Wendy Heselmans
Voetsveldweg 25 
3971 Heppen-Leopoldsburg

BE0738.433.086

BANKGEGEVENS :


email : eshop@rietshopheselmans.be
Telefoon: +32-(0)11-343709


De koper.

De koper kan enkel een natuurlijk persoon zijn , die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en geen overeenkomst op afstand aangaat met een ondernemer. De koper is degene die de bestelling bij de verkoper plaatst.

Electronisch bewijs.

De verkoper en de koper aanvaarden binnen het kader van hun relaties het electronisch bewijs zoals e-mail , back-ups,……..

 

 

Voorwaarden.

De electronische webwinkel van de verkoper met maatschappelijke zetel te Heppen (België), Leopoldsburgsesteenweg 84 , BTW BE 0469.564.231 biedt de koper de mogelijkheid om haar producten online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de koper plaatst bij de verkoper.
De koper aanvaardt dat deze algemene voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.Aanbod.

De koper bestelt op de electronische website van de verkoper artikelen. Hierna volgt een aanbod van de verkoper. De aankoop komt tot stand op het moment dat de koper het aanbod ontvangt via een bevestigingsmail van de verkoper .De koper staat uitdrukkelijk toe aan de verkoper over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame.Elk aanbod staat enkel open voor de koper die woonachtig is in de Europese Unie en met een leveringsadres in België. Voor kopers met een leveringsadres buiten België wordt steeds eerst een offerte gemaakt met leverings- en administratiekosten onder voorbehoud. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. In geen enkel geval kan dit aanleiding geven tot welke vergoeding dan ook geëist door een koper.
Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met de verkoper . De verkoper is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de verkoper.
De verkoper is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering. De vermelde leveringstermijnen zijn nooit bindend en louter informatief. Deze termijnen of het overschrijden van de aangegeven leveringstermijnen kunnen niet leiden tot het bekomen van schadevergoeding ten voordele van de koper. In geval van niet leveren van geplaatste bestellingen zal de koper via email op de hoogte worden gebracht hiervan en zal dit nooit aanleiding kunnen geven tot het bekomen van een schadevergoeding in het voordeel van de koper.Prijs.
Alle vermelde prijzen in het aanbod zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen, artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. De geldigheid van de prijs kan door de verkoper niet gewijzigd worden binnen 1 maand vanaf de dag na het versturen van het aanbod aan de koper.


Eigendomsvoorbehoud.
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de koper, de exclusieve eigendom van de verkoper. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de koper vanaf de levering. De koper verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de mogelijk nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Maatwerk.

Elk artikel dat volgens de specificatie van de koper aangepast , besteld of gemaakt moet worden , is maatwerk. Deze artikelen zullen pas besteld of gemaakt worden wanneer een vooruitbetaling van 30% van de totaalprijs van deze producten gestort is op de rekening van de verkoper. Elke aanpassing aan een bestaand artikel of ontwerp van welk artikel ook , dat in deze context maatwerk is , is eigendom van de verkoper en mag door de verkoper op elk ogenblik zonder uitdrukkelijke toestemming van de koper gemaakt worden en aangeboden worden aan al haar kopers en potentiële kopers. De koper zal nooit aanspraak kunnen maken op een vergoeding voor eender welk ontwerp. De koper verbindt er zich toe geen gepatenteerde of geregistreerde artikelen te laten namaken door de verkoper. Indien dit toch het geval is , is dit de verantwoordelijkheid van de koper en kan de verkoper in geen enkel geval vervolgt worden.Recht van afzien van de aankoop.
De koper heeft het recht aan de verkoper schriftelijk of via e-mail mee te delen dat hij afziet van de aankoop vermeld in het aanbod , zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product aan of namens de koper. Alleen de kost voor de terugzending is voor de koper. De koper verbindt er zich toe enkel af te zien van aankoop van artikelen die geen gebruikssporen vertonen , geen beschadigingen vertonen. De verkoper verbindt er zich toe de prijs van het aangebodene na ontvangst binnen de 30 dagen terug te storten op de rekening van de koper , opnieuw wanneer de terug gezonden artikelen geen gebruikssporen vertonen en/of geen beschadigingen vertonen.

De koper beschikt NIET over het recht om van de aankoop af te zien voor elke bestelling van artikelen die volgens de specificaties van de koper , eerder vernoemd als “maatwerk” , zijn besteld of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. Indien de koper toch afziet van de aankoop is de verkoper niet meer verplicht het maatwerk te laten maken en te leveren. De verkoper moet het betaalde bedrag, geheel of enkel het vooruitbetaalde gedeelte voor dit maatwerk dan niet terugbetalen.Leveringen en/of afhalingen.
De artikelen worden geleverd op het in de bevestigingsmail aangeduide leveringsadres of kunnen door de koper afgehaald worden op ons adres indien gewenst en vooraf aangegeven.

GRATIS LEVERING VANAF 60€ IN BELGIË. BIJ GROTE EN/OF ZWARE PRODUCTEN WORDEN DE TRANSPORTKOSTEN AFZONDERLIJK BEREKEND.
Voorwaarden voor gratis levering:
- het pakket mag maximum 30kg wegen
- de langste zijde mag maximum 1,5m zijn
- de totale opervlakte mag nooit meer dan 3m zijn  (1*lengte+2*breedte+2*hoogte=maximaal 3m)
Als het aan deze voorwaarden voldoet en de klant koopt meer dan 60€, dan is het transport gratis.

 


De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
- via overschrijving

De goederen reizen op risico van de koper. De verkoper is niet aansprakelijk voor verlies , diefstal of beschadigingen van de bestelde goederen tijdens de verzending. Foutief opgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Bij afhaling op ons adres is het ook noodzakelijk vooraf te betalen. De verkoper zal dan geen leveringskosten aanrekenen. De artikelen kunnen afgehaald worden nadat de koper een mail heeft ontvangen met vermelding van de afhaaldatum. Artikelen die niet binnen 14 dagen na de mail met afhaaldatum afgehaald worden , kunnen extern opgeslagen worden. De kosten die hieruit volgen zijn steeds ten laste van de koper , deze zijn contant te betalen op moment van afhaling en zal er 10% van de artikelprijs aan administratiekosten gerekend worden.


Klachten.
De koper dient elke klacht schriftelijk of via e-mail aan te bieden aan de verkoper.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht , binnen 48 uur na levering.
De verkoper staat enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. De verkoper is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.


Garantie.
Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de koper wettelijke rechten.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Elk gebrek dient binnen 48 uur na levering of afhaling van het artikel te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.
De garantie is niet overdraagbaar.Privacy.
De verkoper behandelt de gegevens van de koper als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De koper kan zijn gegevens die de verkoper in zijn klantenlijst bewaart op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en de koper kan weigeren dat de verkoper zijn gegevens gebruikt om informatie naar de koper toe te sturen , op uitzondering van alle informatie nodig om de aankoop te verwerken. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het adres van de verkoper.
De koper is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, de verkoper heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
De verkoper respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
De website van de verkoper maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.
De verkoper houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien de koper vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op.


Aantasting geldigheid – niet-verzaking.
Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door de verkoper om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Wijziging voorwaarden.
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
De verkoper kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen.


Toepasselijk recht - Bevoegde rechter.
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Tongeren bevoegd.

 


Neem contact op

Onze hotline is 24/7 beschikbaar

Telefoon:+32 478 371520

Neem contact op via onze hotline